load..player

รายการ : งานแถลงข่าว พิธีลงนามการเพิ่มมูลค่ายางธรรมชาติโดยการผลิตโดยการผลิตเป็นชิ้นส่วนใช้ในระบบราง ระหว่าง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สถาบัน (ตอน -)

วันที่ : 13-10-2015 | View 1,569 | สถานี : MHESI Channel | Embed

3 มิถุนายน 2558 

อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

  ช่องรายการย้อนหลังอื่นๆ

GISDTDA Channel

View 2,482

TISTR Channel

View 5,268

DSS Channel

Department of Science Service (DSS)

View 3,663

NSM Channel

View 91,475

MHESI Channel

View 109,325

OPS Back-office

View 62,998

STKC Society Channel

View 214,340

OPS channel

View 116,212

ทั้งหมด: 8 รายการ (1 หน้า)