load..player

รายการ : งานแถลงข่าว พิธีลงนามการเพิ่มมูลค่ายางธรรมชาติโดยการผลิตโดยการผลิตเป็นชิ้นส่วนใช้ในระบบราง ระหว่าง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สถาบัน (ตอน -)

วันที่ : 13-10-2015 | View 1,241 | สถานี : MHESI Channel | Embed

3 มิถุนายน 2558 

อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

  ช่องรายการย้อนหลังอื่นๆ

DSS Channel

Department of Science Service (DSS)

View 287

NSM Channel

View 9,004

MHESI Channel

View 14,363

OPS Back-office

View 41,342

STKC Society Channel

View 100,922

OPS channel

View 40,119

ทั้งหมด: 7 รายการ (1 หน้า)