load..player

รายการ : งานแถลงข่าว พิธีลงนามการเพิ่มมูลค่ายางธรรมชาติโดยการผลิตโดยการผลิตเป็นชิ้นส่วนใช้ในระบบราง ระหว่าง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สถาบัน (ตอน -)

วันที่ : 13-10-2015 | View 1,707 | สถานี : MHESI Channel | Embed

3 มิถุนายน 2558 

อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

  ช่องรายการย้อนหลังอื่นๆ

GISDTDA Channel

View 4,936

TISTR Channel

View 6,503

DSS Channel

Department of Science Service (DSS)

View 4,338

NSM Channel

View 172,717

MHESI Channel

View 199,430

OPS Back-office

View 80,112

STKC Society Channel

View 947,309

OPS channel

View 362,135

ทั้งหมด: 8 รายการ (1 หน้า)