load..player

รายการ : งานแถลงข่าว TISTR and Friends 2016 (ตอน -)

วันที่ : 09-09-2016 | View 1,749 | สถานี : MHESI Channel | Embed

วันศุกร์ ที่ 2 กันยายน 2559

ณ กระทรวงวิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  ช่องรายการย้อนหลังอื่นๆ

GISDTDA Channel

View 3,639

TISTR Channel

View 5,648

DSS Channel

Department of Science Service (DSS)

View 3,926

NSM Channel

View 149,725

MHESI Channel

View 162,254

OPS Back-office

View 68,605

STKC Society Channel

View 844,915

OPS channel

View 329,387

ทั้งหมด: 8 รายการ (1 หน้า)