load..player

รายการ : ทำไมประเทศไทย มีน้ำมันดิบน้อยกว่าเพื่อนบ้าน

ผู้บรรยาย : ติณณา ลีลาพฤทธฺ์

วันที่ : 21-03-2018 | View 3,114 | สถานี : MHESI Channel | Embed

  ช่องรายการย้อนหลังอื่นๆ

GISDTDA Channel

View 2,483

TISTR Channel

View 5,268

DSS Channel

Department of Science Service (DSS)

View 3,664

NSM Channel

View 91,489

MHESI Channel

View 109,425

OPS Back-office

View 63,021

STKC Society Channel

View 214,471

OPS channel

View 116,242

ทั้งหมด: 8 รายการ (1 หน้า)