load..player

รายการ : ทำไมประเทศไทย มีน้ำมันดิบน้อยกว่าเพื่อนบ้าน

ผู้บรรยาย : ติณณา ลีลาพฤทธฺ์

วันที่ : 21-03-2018 | View 4,955 | สถานี : MHESI Channel | Embed

  ช่องรายการย้อนหลังอื่นๆ

GISDTDA Channel

View 4,936

TISTR Channel

View 6,503

DSS Channel

Department of Science Service (DSS)

View 4,338

NSM Channel

View 172,717

MHESI Channel

View 199,422

OPS Back-office

View 80,112

STKC Society Channel

View 947,306

OPS channel

View 362,130

ทั้งหมด: 8 รายการ (1 หน้า)