ภาพประกอบ

อพวช. ร่วมกับ สมาคมวิทย์ฯ เปิดค่ายประกวดโครงงานวิทย์ ASPC 2019

23-07-2019 Views 12,078

 

 

วันที่ (22 กรกฎาคม 2562) องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีเปิดค่ายประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์เยาวชนกลุ่มประเทศอาเซียนครั้งที่ 5 (The 5TH ASEAN Student Science Project Competition (ASPC 2019)) เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนในกลุ่มประเทศอาเซียนได้มีเวทีประกวดโครงงานด้านวิทยาศาสตร์ที่มีมาตรฐาน และเสริมสร้างประสบการณ์ของเยาวชนไทยให้มีความพร้อมต่อการปรับตัวต่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ณ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ อพวช. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 

 

ดร.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดค่ายพร้อมกล่าวกับเยาวชนว่า วิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐานที่สำคัญมากต่อการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆและเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาบุคลากรของประเทศให้มีคุณภาพรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของโลก ในประเทศที่พัฒนาแล้วจะให้ความสำคัญต่อการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นอย่างมาก โดยปลูกฝังให้ประชากรของชาติมีความตระหนักและเห็นถึงความสำคัญ พร้อมมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนับตั้งแต่เยาว์วัย การที่ อพวช. ร่วมกับ สมาคมวิทย์ฯ จัดค่ายประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ขึ้น นอกจากจะเป็นการสนับสนุนให้เยาวชนพัฒนาทักษะและความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์แล้วยังเป็นค่ายที่ช่วยสร้างเครือข่ายของเยาวชนรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ประชาคมอาเซียนในอนาคต

 

 

ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่า ค่ายประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์เยาวชนกลุ่มประเทศอาเซียนจัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนในกลุ่มประเทศอาเซียนได้มีเวทีประกวดโครงงานด้านวิทยาศาสตร์ที่มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้เยาวชนเกิดทักษะการวิจัยแบบบูรณาการองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหา รวมทั้งมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสร้างเครือข่ายเยาวชน ครู ในกลุ่มประเทศอาเซียนในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และวัฒนธรรมระหว่างกัน

 

 

 ค่ายโครงงานวิทยาศาสตร์จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 - 26 กรกฎาคม 2562 ณ อพวช. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ซึ่งในปีนี้มีเยาวชนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 - 6 หรือเทียบเท่า จาก 8 ประเทศ ประกอบด้วยประเทศกัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า สิงคโปร์ เวียดนาม และไทย รวม 84 คน นำผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจ จำนวน 44 โครงงาน เข้าร่วมประกวดแข่งขัน โดยการประกวดจะแบ่งออกเป็น 3 สาขา ได้แก่ วิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ โดยจะมีการประกาศผลรางวัลและจัดพิธีปิดในวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.30 น. – 12.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ (อพวช.) ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 

 

 

 

แหล่งที่มา : องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)