ภาพประกอบ

เนคเทค-สวทช. ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร จัดงานแถลงข่าว “มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18”

04-03-2019 Views 11,447

 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค-สวทช.) ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร จัดงานแถลงข่าว “มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 (The Eighteenth Thailand IT Contest Festival : IT 2019)” ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 
     
 

 

วันที่ (1 มีนาคม 2562) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค-สวทช.) ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จัดงานแถลงข่าว “มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 (The Eighteenth Thailand IT Contest Festival : IT 2019)” โดยมี ดร.กัลยา อุดมวิทิต รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ , คุณสุวรรณี ยุธานุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจและการตลาด องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ , คุณกิตติรัตน์ ปลื้มจิตร ผู้จัดการโครงการสนับสนุนองค์กรเพื่อพัฒนาเยาวชนมูลนิธิสยามกัมมาจล มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ร่วมแถลงข่าวถึงแนวนโยบายของ สวทช. ในการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆที่สอดคล้องกับนโยบายในการพัฒนาเด็กและเยาวชน รวมถึงความคาดหวังที่เยาวชนได้รับจากการประกวดและการต่อยอดโครงงาน อีกทั้งยังมีผู้ร่วมเสวนา“เผยความสำเร็จจากงานมหกรรม IT สู่ความสำเร็จ” เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ โดยบอกเล่าเรื่องราวความสำเร็จของรุ่นพี่ทั้ง 3 โครงการ ได้แก่ 1)คุณอัจฉริยะ ดาโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริษัท AIYA ได้รับรางรัลรองชนะเลิศ ในโครงการการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6 2)คุณภูมินทร์ ประกอบแสง อาจารย์ประจำวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ ได้รับรางรัลที่ 2 ประเทศนิสิต นักศึกษา การประกวดวงจรอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 14 และ 3)ดร.รณพีร์ ชัยเชาวรัตน์ อาจารย์ประจำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดโครงงานนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ปี 2008 

 
     
 

 

 ดร.กัลยาฯ กล่าวว่า สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้มอบหมายศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ให้ดำเนินการจัดงาน“มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา ส่งเสริมและสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กและเยาวชน หรือผู้ที่มีความสามารถพิเศษและสนใจเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้นำองค์ความรู้และประสบการณ์ของตนเองมาสร้างสรรค์เป็นผลงาน ซึ่งการพัฒนากำลังคนด้าน วทน. ให้กับประเทศ ถือเป็นภารกิจหลักที่สำคัญของ สวทช. ที่ช่วยผลักดัน ส่งเสริมและสนับสนุนกลไกการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการบ่มเพาะเด็กและเยาวชนต่อไปในนาคต

 

 

  สำหรับงาน“มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 (The Eighteenth Thailand IT Contest Festival : IT 2019)” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 15 มีนาคม 2562 ณ ไอซ์แลนด์ฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ ภายใต้แนวคิด “Go together เยาวชนร่วมใจ ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน”

 

แหล่งที่มา : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี