ภาพประกอบ

พบกับมหกรรมยิ่งใหญ่ขับเคลื่อนสังคมไทยด้วยนวัตกรรม ในงาน TECHNOMART 2019 “ก้าวสำคัญเพื่อการขับเคลื่อน วทน. สู่ภูมิภาค”

28-06-2019 Views 12,355

 

 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) จัดงาน TechnoMart 2019 : “ก้าวสำคัญเพื่อการขับเคลื่อน วทน. สู่ภูมิภาค” นำผลงานด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรม ฝีมือคนไทย ที่มีความโดดเด่นทั้งผลิตภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องจักร จนเกิดการสร้างรายได้ สร้างงาน และสร้างคุณภาพชีวิต ระหว่างวันที่ 5 -7 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 1 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

          กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย โซนนิทรรศการนิทรรศการเทิดพระเกียรติ พระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ รัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” รัชกาลที่ 9 “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 การแสดงนิทรรศการผลงานของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (เดิม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ที่นำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ไปส่งเสริม สนับสนุน ต่อยอดพัฒนาและถ่ายทอดสู่ภูมิภาค ทั้งระดับชุมชนฐานราก วิสาหกิจ ผู้ประกอบการ ผ่านกลไกการดำเนินงานโครงการต่างๆ ได้แก่โครงการคลินิกเทคโนโลยี หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภูมิภาค (ศวภ), โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค, การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ด้วย วทน., ผลงานเทคโนโลยีการสร้างเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของภาคการผลิตและบริการ,โครงการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค, ผลงานวิจัยพัฒนาเชิงสังคมของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  

          นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมาย อาทิ การเสวนากับนักพัฒนาผลิตภัณฑ์รักษ์โลก คุณท๊อป พิพัฒน์ อภิรักษ์ธนากร ในหัวข้อ “ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างไรให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”, การเสวนา “รูปแบบกลไกขับเคลื่อนงานด้าน วทน.ระดับภูมิภาคภายใต้บริบทกระทรวงใหม่ อว.” บรรยายพิเศษ จิตอาสา 904 อาสาสมัครเพื่อชุมชน “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” โดย ทีมวิทยากรจิตอาสา 904ฯ รุ่น 3/62  กิจกรรมสานสัมพันธ์อาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.) กว่า 1,000 คน การมอบรางวัลเทคโนโลยีเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม การประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับอาชีวศึกษา พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติหน่วยงานเครือข่าย วทน. ภูมิภาค ตลอดจนจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ผ่านการยกระดับด้วย วทน.จากทุกภูมิภาค และกิจกรรมเวทีอื่นๆ อีกมากมายตลอด 3 วัน

          ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมชมงาน TechnoMart 2019 : “ก้าวสำคัญเพื่อการขับเคลื่อน วทน. สู่ภูมิภาค” ได้ตั้งแต่วันที่  5 -7 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 - 20.00 น. ณ อาคารชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 1 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ติดตามรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.mhesi.go.th  หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02 333 3953 Call Center 1313

 

แหล่งที่มา :  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม