load..player

รายการ : แนะนำศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี STKC

วันที่ : 17-08-2021 | View 226 | สถานี : STKC Society Channel | Embed

บริการของ STKC

1. Mobile Application

2. สื่อความรู้ในรูปแบบมัลติมีเดีย Digital Media

3. สื่อดิจิทัลความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี E-Library

4. พิพิธภัณฑ์เสมือน Virtual Museum

5. สื่อสังคมออนไลน์ STKC Society

  ช่องรายการย้อนหลังอื่นๆ
ไม่มีข้อมูล