load..player

รายการ : งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2564

วันที่ : 03-05-2022 | View 5,521 | สถานี : STKC Society Channel | Embed

ออกอากาศผ่านช่องทาง Facebook เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2564

  ช่องรายการย้อนหลังอื่นๆ

GISDTDA Channel

View 4,935

TISTR Channel

View 6,497

DSS Channel

Department of Science Service (DSS)

View 4,336

NSM Channel

View 172,709

MHESI Channel

View 199,326

OPS Back-office

View 80,102

STKC Society Channel

View 947,134

OPS channel

View 362,097

ทั้งหมด: 8 รายการ (1 หน้า)