load..player

รายการ : เทคโนโลยีสารสนเทศ ตอน ผู้ควบคุมการจราจรทางอากาศมองเห็นเครื่องบินได้อย่างไร

วันที่ : 28-08-2019 | View 8,157 | สถานี : STKC Society Channel | Embed

  ช่องรายการย้อนหลังอื่นๆ

GISDTDA Channel

View 4,935

TISTR Channel

View 6,501

DSS Channel

Department of Science Service (DSS)

View 4,336

NSM Channel

View 172,709

MHESI Channel

View 199,334

OPS Back-office

View 80,104

STKC Society Channel

View 947,194

OPS channel

View 362,104

ทั้งหมด: 8 รายการ (1 หน้า)