ภาพประกอบ

ดร.สุวิทย์ เผยแนวทางของ อว. เน้นสร้างคนรุ่นใหม่ ปรับบทบาทมหาวิทยาลัย นำไทยสู่ประเทศนวัตกรรม

22-07-2019 Views 3,439

วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เดินทางเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ ณ อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ถนนโยธี กรุงเทพฯ ทั้งนี้ ได้ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และไหว้ศาลพระภูมิ ณ กรมวิทยาศาสตร์บริการ จากนั้นเป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหาร อว.ครั้งที่ 1/2562 เพื่อชี้แจงถึงแนวทางการบริหารงาน โดยมี รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และผู้บริหารและข้าราชการระดับสูงเข้าร่วมประชุมฯ

 
 

 

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ เปิดเผยว่า กระทรวงการอุมดศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นกระทรวงที่มุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาคนให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ ต่อยอดไปสู่การสร้างนวัตกรรม เพื่อจะสร้างเศรษฐกิจที่เน้นคุณค่าให้กับประเทศ จึงจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนบทบาทของมหาวิทยาลัยให้สามารถตอบโจทย์สร้างคนสู่ศตวรรษที่ 21 ที่เน้นการสร้างประสบการณ์ สมรรถนะ การสร้างทักษะด้านต่าง ๆ เพื่อรองรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ และต้องมีการปรับเปลี่ยนหลักสูตรหรือเปิดหลักสูตรสาขาวิชาใหม่ ๆ พร้อมปรับกระบวนการเรียนรู้ใหม่ ๆ ให้นักศึกษา ทั้งนี้ จะไม่เน้นการผลิตบัณฑิตเท่านั้น แต่ต้องให้เกิดการเพิ่มพูน พัฒนา และยกระดับศักยภาพทักษะ (Reskill/Upskill)  เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับคนทำงาน

 “จากการที่เราเกิดภาวะประชากรน้อยลง ซึ่ง ณ ปัจจุบันนี้ นักศึกษาในมหาวิทยาลัยเพียง 2.2 ล้านคน แต่ในตลาดแรงงานมีจำนนวนถึง 38 ล้านคน จึงมีการยกระดับทักษะขึ้นมาใหม่ และจะต้องดำเนินการด้านการศึกษาของผู้สูงวัยด้วย ซึ่งเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต และที่สำคัญมหาวิทยาลัยจะออกจากกรอบที่เคยผลิตบัณฑิตที่มีอายุระหว่าง 18-21 ปี เท่านั้น” ดร.สุวิทย์ กล่าว

 

 
     
 
     
 

 

นอกจากนี้ อว. จะมีหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับ ดูแล การยกระดับมาตรฐานของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ตอบโจทย์ของประเทศและประชาชนอย่างแท้จริง ซึ่งในช่วงแรกของการดำเนินงานที่จะเร่งแก้ไขและปรับปรุง ได้แก่ (1) กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher Education) (มคอ.) ในระดับอุดมศึกษา ซึ่งเป็นอุปสรรคในการพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัย และ (2) ตำแหน่งวิชาการ โดยจะสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยเกิดความคล่องตัวและพัฒนาอาจารย์ให้สามารถทำงานวิจัยรองรับกับความต้องการประเทศได้

 

 
     
 
     
 

 

ดร.สุวิทย์ เพิ่มเติมอีกว่า การสร้างคน นักศึกษา หรือบัณฑิต ควรจะให้มีจิตอาสา จึงได้ดำเนินโครงการ “อาสาประชารัฐ” โดยให้นักศึกษาลงพื้นที่ในต่างจังหวัดในการสร้างนวัตกรรมชุมชน เพื่อให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจถึงความยากจนหรือความเลื่อมล้ำในพื้นที่ และมองเห็นโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขปัญหาเหล่านี้ ตลอดจนจะเปิดเวทีให้เยาวชนสามารถนำเสนอนโยบายใหม่ ๆ ให้กับรัฐบาล และสนับสนุนให้นำไปสู่การปฏิบัติได้จริง

“กระทรวงนี้เป็นกระทรวงแห่งปัญญา โอกาส และอนาคต” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาฯ กล่าวทิ้งท้าย

 

 
     
 

 

 

 

แหล่งที่มา : ส่วนสื่อสารองค์กร กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม