load..player

รายการ : กุญแจไขฝันกับมหัศจรรย์นิวเคลียร์ ตอนที่ 1 (ตอน 1)

วันที่ : 29-10-2014 | View 1,692 | สถานี : MOST Cartoon Club | Embed

นิวเคลียร์ หรือพลังงานนิวเคลียร์ หมายถึง พลังงานไม่ว่าลักษณะใดๆก็ตามมีประโยชน์ด้าน เกษตรกรรม การแพทย์ อุตสาหกรรม ฯลฯ อันตรายและความเสี่ยงจากพลังงานนิวเคลียร์ที่เกี่ยวข้องกับสารกัมมันตภาพรังสีเป็นเวลานานอาจทำให้เนื้อเยื่อบางส่วนของร่างกายเสียหาย หรือก่อให้เกิดมะเร็งในส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้

  ช่องรายการย้อนหลังอื่นๆ