load..player

รายการ : อบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพการใช้งานระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สป. และ สร.อว. ตอน 1/4

วันที่ : 10-10-2022 | View 166 | สถานี : OPS Back-office | Embed

ระเบียบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ใหม่และลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ E-Office

  ช่องรายการย้อนหลังอื่นๆ

TISTR Channel

View 2,272

DSS Channel

Department of Science Service (DSS)

View 1,190

NSM Channel

View 75,989

MHESI Channel

View 58,985

OPS Back-office

View 54,986

STKC Society Channel

View 169,535

OPS channel

View 87,457

ทั้งหมด: 8 รายการ (1 หน้า)