ตอนที่ 4/4 แนวทางการปฎิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบการทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (ตอน 4)

07-12-2017

View 4,200

วีดีโอ

รายการ : ตอนที่ 4/4 แนวทางการปฎิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบการทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
วันที่ : 10:05:00 | View 4200 | สถานี : OPS channel | Embed

รายละเอียด

วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30-16.00 น.

ณ ศูนย์ฝึกอบรมการเรียนรู้ ชั้น 6 อาคารพระจอมเกล้า สป.วท.

เอกสาร :