ตอนที่ 3/4 แนวทางการปฎิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบการทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

07-12-2017

View 3,257

วีดีโอ

รายการ : ตอนที่ 3/4 แนวทางการปฎิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบการทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
วันที่ : 10:03:00 | View 3257 | สถานี : OPS channel | Embed
test

รายละเอียด

วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30-16.00 น.

ณ ศูนย์ฝึกอบรมการเรียนรู้ ชั้น 6 อาคารพระจอมเกล้า สป.วท.

เอกสาร :