“Startup Thailand 2016” แถลงข่าวความพร้อมและความเชื่อมั่น Startup ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย (ตอน “Startup Thailand 2016” แถลงข่าวความพร้อมและความเชื่อมั่น Startup ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย)

17-06-2016

View 1,742

วีดีโอ

รายการ : “Startup Thailand 2016” แถลงข่าวความพร้อมและความเชื่อมั่น Startup ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย
วันที่ : 14:57:00 | View 1742 | สถานี : MHESI Channel | Embed

เอกสาร :