พิธีลงนามความร่วมมือ การสรา้งแพลตฟอร์มการผลิตโดยเทคโนโลยีดิจิตอล ระหว่าง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคดนโลยีแห่งชาติ กับบริษัท Autodesk จำกัด (ตอน -)

14-06-2016

View 2,004

วีดีโอ

รายการ : พิธีลงนามความร่วมมือ การสรา้งแพลตฟอร์มการผลิตโดยเทคโนโลยีดิจิตอล ระหว่าง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคดนโลยีแห่งชาติ กับบริษัท Autodesk จำกัด
วันที่ : 13:16:00 | View 2004 | สถานี : MHESI Channel | Embed

รายละเอียด

25 พฤษภาคม 2559

ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า 

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เอกสาร :