ทุจริตคิดโกงชาติ จะพินาศทั้งราษฏร์รัฐ (ตอน ทุจริตคิดโกงชาติ จะพินาศทั้งราษฏร์รัฐ)

27-01-2016

View 2,200

วีดีโอ

รายการ : ทุจริตคิดโกงชาติ จะพินาศทั้งราษฏร์รัฐ
วันที่ : 10:11:00 | View 2200 | สถานี : MHESI Channel | Embed

รายละเอียด

ผลการตัดสินการประกวดสื่อป้องกันการทุจริตในระดับอุดมศึกษา

รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้รับประกาศเกียรติคุณของสำนักงาน ป.ป.ช. ได้แก่

2. ทีม SUBWORK มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพมหานคร 

เอกสาร :