Thailand Synchotron Conterence & Exhibition 2016 in conjuction with Biz ASIA 2016 (ตอน -)

26-01-2016

View 2,031

วีดีโอ

รายการ : Thailand Synchotron Conterence & Exhibition 2016 in conjuction with Biz ASIA 2016
วันที่ : 16:20:00 | View 2031 | สถานี : MHESI Channel | Embed

รายละเอียด

21 มกราคม 2559

ห้องโถงชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า

สำนักงานปลัด กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เอกสาร :