THE IMITATION (เลียนแบบ) (ตอน หนังสั้น THE IMITATION (เลียนแบบ))

26-01-2016

View 3,159

วีดีโอ

รายการ : THE IMITATION (เลียนแบบ)
วันที่ : 10:20:00 | View 3159 | สถานี : MHESI Channel | Embed

รายละเอียด

พฤติกรรมการลอกเลียนแบบในเด็ก (Imitation Behavior in Children)
ในเชิงจิตวิทยา หมายถึง การแสดงออกทางพฤติกรรมของเด็กที่ถูกกระตุ้นด้วยระบบการเรียนรู้ของร่างกาย (perception system) จากตัวอย่าง (Model) ที่คอยดึงความสนใจและชี้นำให้เด็กปฏิบัติตาม
 

เอกสาร :