ผลงานการประกวดสื่่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2558 (ตอน ผลงานการประกวดสื่่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2558 ตอน 1)

20-01-2016

View 1,783

วีดีโอ

รายการ : ผลงานการประกวดสื่่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2558
วันที่ : 10:31:00 | View 1783 | สถานี : MHESI Channel | Embed

รายละเอียด

1. ผลการตัดสินการประกวดสื่อป้องกันการทุจริตในระดับมัธยมศึกษา
    1.1 รางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่เกียรติยศของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้แก่ทีม GREEN & WHITE โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปภัมภ์ฯ จังหวัดภูเก็ต จากผลงาน "THE IMITATION (เลียนแบบ)" ประกอบด้วย
           1. นางสาวชญาณี  อิ่นใจ
           2. นางสาวสุวิมล  ไชราพ
           3. นางสาวณิชารีย์  วงศ์สุโท


    
 

เอกสาร :