การประชุมชี้แจงการใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์และลายมือชื่อดิจิทัลภายใต้ใบรับรองดิจิทัล Thai University Consortium ของกระทรวง อว.

12-03-2024

View 1,410

วีดีโอ

รายการ : การประชุมชี้แจงการใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์และลายมือชื่อดิจิทัลภายใต้ใบรับรองดิจิทัล Thai University Consortium ของกระทรวง อว.
วันที่ : 07:45:21 | View 1410 | สถานี : MHESI Channel | Embed