วิธีแก้ไขปัญหา การเข้าชมวีดีโอบนเว็บไซต์ IPTV

PMQA 4.0 หมวดที่ 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ตอน การวิเคราะห์และกำหนดแนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์ PMQA 4.0 หมวดที่ 3 )

11-10-2021

View 246

วีดีโอ

รายละเอียด

การดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)