PMQA 4.0 หมวดที่ 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ตอน การวิเคราะห์และกำหนดแนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์ PMQA 4.0 หมวดที่ 3 )

11-10-2021

View 4,604

วีดีโอ

รายการ : PMQA 4.0 หมวดที่ 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
วันที่ : 15:29:03 | View 4604 | สถานี : OPS channel | Embed
หมวดที่ 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

รายละเอียด

การดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)


แท็ก :    PMQA PMQA4.0