PMQA 4.0 หมวดที่ 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์

11-10-2021

View 4,821

วีดีโอ

รายการ : PMQA 4.0 หมวดที่ 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
วันที่ : 15:25:03 | View 4821 | สถานี : OPS channel | Embed

รายละเอียด

การดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) หมวดที่ 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์


แท็ก :    PMQA PMQA4.0