PMQA 4.0 หมวดที่ 1 การนำองค์การ (ตอน การวิเคราะห์และกำหนดแนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์ PMQA 4.0 หมวดที่ 1 การนำองค์การ)

11-10-2021

View 4,402

วีดีโอ

รายการ : PMQA 4.0 หมวดที่ 1 การนำองค์การ
วันที่ : 14:57:45 | View 4402 | สถานี : OPS channel | Embed
หมวดที่ 1 การนำองค์กร

รายละเอียด

การดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)