การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)

01-10-2021

View 4,225

วีดีโอ

รายการ : การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)
วันที่ : 16:40:51 | View 4225 | สถานี : OPS channel | Embed
ชี้แจงเกณฑ์ PMQA 4.0 ลักษณะสำคัญองค์การ หมวด 1-7

รายละเอียด

วันที่ 13 กรกฎาคม