วิธีการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายสู่ระดับหน่วยงานและระดับบุคคล (กพร.สป.)

23-09-2021

View 1,299

วีดีโอ

รายการ : วิธีการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายสู่ระดับหน่วยงานและระดับบุคคล (กพร.สป.)
วันที่ : 10:43:27 | View 1299 | สถานี : OPS channel | Embed

รายละเอียด

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง