การจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) และการถ่ายทอดเป้าประสงค์และตัวชี้วัดสู่ระดับหน่วยงาน และระดับบุคคล ครั้งที่ 2 (กพร.สป.)

23-09-2021

View 5,638

วีดีโอ

รายการ : การจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) และการถ่ายทอดเป้าประสงค์และตัวชี้วัดสู่ระดับหน่วยงาน และระดับบุคคล ครั้งที่ 2 (กพร.สป.)
วันที่ : 09:33:43 | View 5638 | สถานี : OPS channel | Embed

รายละเอียด

การประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) และการถ่ายทอดเป้าประสงค์และตัวชี้วัดสู่ระดับหน่วยงาน และระดับบุคคล ครั้งที่ 2 (กพร.สป.)
ณ วันพุธที่ 1 กันยายน 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.