การจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) และการถ่ายทอดเป้าประสงค์และตัวชี้วัดสู่ระดับหน่วยงาน และระดับบุคคล ครั้งที่ 1 (กพร.สป.)

23-09-2021

View 5,113

วีดีโอ

รายการ : การจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) และการถ่ายทอดเป้าประสงค์และตัวชี้วัดสู่ระดับหน่วยงาน และระดับบุคคล ครั้งที่ 1 (กพร.สป.)
วันที่ : 09:29:01 | View 5113 | สถานี : OPS channel | Embed

รายละเอียด

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) และการถ่ายทอดเป้าประสงค์และตัวชี้วัดสู่ระดับหน่วยงาน และระดับบุคคล ครั้งที่ 1 (กพร.สป.)