ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ตอน การประทับตรา

03-09-2021

View 1,853

วีดีโอ

รายการ : ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ตอน การประทับตรา
วันที่ : 11:19:39 | View 1853 | สถานี : OPS Back-office | Embed
การประทับตราหนังสือราชการ

รายละเอียด

กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ กองระบบและบริหารข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

**สามารถดาวน์โหลด ตราประทับ อว. และตราประทับ สป. ได้ที่ ไฟล์เอกสารแนบ