กรอบธรรมาธิบาลข้อมูลภาครัฐ Data Governence Framework

23-07-2020

View 1,644

วีดีโอ

รายการ : กรอบธรรมาธิบาลข้อมูลภาครัฐ Data Governence Framework
วันที่ : 09:39:36 | View 1644 | สถานี : OPS channel | Embed