กรอบธรรมาธิบาลข้อมูลภาครัฐ Data Governence Framework

23-07-2020

View 7,671

วีดีโอ

รายการ : กรอบธรรมาธิบาลข้อมูลภาครัฐ Data Governence Framework
วันที่ : 09:39:36 | View 7671 | สถานี : OPS channel | Embed