ตอนที่ 2/4 อบรม การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (ตอน 2)

02-05-2019

View 8,539

วีดีโอ

รายการ : ตอนที่ 2/4 อบรม การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
วันที่ : 10:49:03 | View 8539 | สถานี : OPS channel | Embed