หน่วยงานภายใน

"สรนิต" ปลัดกระทรวง อว. กล่าวบรรยาย “การปรับบทบาทของอุดมศึกษาเพื่อขับเคลื่อนประเทศ ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม”


13-06-2019 View 11527

 

 วันที่ (12 มิถุนายน 2562) รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวบรรยายพิเศษเรื่อง “การปรับบทบาทของอุดมศึกษาเพื่อขับเคลื่อนประเทศ ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 11/2562 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม

       รศ.นพ.สรนิตฯ กล่าววถึง หัวใจของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประกอบด้วย 2 ภารกิจ ได้แก่ 1.)เตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 2.)นำองค์ความรู้และนวัตกรรมไปพัฒนาประเทศ 8 หลักการ ได้แก่ 1.)Transformation 2.)Foundation of the Future 3.)Leading through Strategic Funding 4.)Empowering 5.)Autonomy with Accountability 6.)Modern Management Agencies 7.)Flow and Collaborative Networks 8.)Policy and Process Innovations 3 ปฏิรูป ได้แก่ 1.)Administrative Reform 2.)Regulatory Reform 3.)Budgeting Reform และ 5 กฎหมายหลัก ได้แก่ 1.)พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง 2.)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม 3.)พระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ 4.)พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา และ 5.)พระราชบัญญัติส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม

   
         
   

        รศ.นพ.สรนิตฯ กล่าวปิดท้ายว่า เป้าหมายของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย

1.มีเงินทุน, มั่นคง, สถานที่สวยงาม

2.จำนวนนักศึกษา

3.Ranking Quality Assurance

4.แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต และ

5.ผลิตคนดี, มีงานทำ และช่วยพัฒนาประเทศ

ภายหลังการบรรยาย ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ได้มอบของที่ระลึกกับ รองศาสตราจารย์ นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ให้เกียรติเข้าร่วมบรรยายในครั้งนี้

 

 

 

แหล่งที่มา : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

จากหน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)