load..player

รายการ : การทำเกษตร-ปศุสัตว์ผสมผสาน ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ ตอนที่ 4 (ตอน -)

วันที่ : 29-10-2014 | View 1,852 | สถานี : ภูมิปัญญาชาวบ้าน จ.สุราษธานี | Embed

การทำเกษตรแบบผสมจะดีกว่ากาทำเกษตรแบบเชิงเดี่ยว ที่จะช่วยแก้ปัญหาของเกษตรเมื่อเกิดปัญหาของผลผลิตและต้นทุนในการทำเกษตรได้ โดยการแบ่งพื้นที่ออกเป็นส่วนๆในการทำการปลูกพืชและการเลี้ยงสัตว์

  ช่องรายการย้อนหลังอื่นๆ

DSS Channel

Department of Science Service (DSS)

View 192

NSM Channel

View 6,434

MHESI Channel

View 9,597

OPS Back-office

View 40,207

OPS channel

View 36,264

ทั้งหมด: 7 รายการ (1 หน้า)