load..player

รายการ : “สับปะรดบ้านสาเนื้อหนึ่ง” ลําปาง innovation product ผลสด เกรดดี คุณภาพมาตรฐานปลอดภัยแบบครบวงจร

วันที่ : 21-09-2021 | View 76 | สถานี : ข่าวสารวิทยาศาสตร์ | Embed

เชิญรับชมสกู๊ปพิเศษ “สับปะรดบ้านสาเนื้อหนึ่ง” จังหวัดลําปาง ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการแปรรูปสับปะรดเพื่อเพิ่มมูลค่าให้เป็น innovation product คุณภาพผลสด เกรดดีเยี่ยม มีรสชาติหวาน เนื้อฉํ่าสีเหลืองใส คุณภาพมาตรฐานปลอดภัยแบบครบวงจร โดย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ผลงานกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ที่ได้น้อมนำและสานต่อแนวพระราชดำริแห่งพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทยและพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย เล่าผ่านโครงการ 10 ตอน แล้วคุณจะรู้ว่า...เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่อยอดการผลิตสินค้าและบริการ สร้างเศรษฐกิจกระเเสใหม่ที่มั่นคงให้ประชาชน เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้สร้างอาชีพ สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนอย่างไร

แหล่งที่มาข้อมูล :

  ช่องรายการย้อนหลังอื่นๆ

STKC On Tour

View 1,812

MHESI Back-office

View 28,556

ชั่วโมงต้องวิทย์

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร สำนักบริหารกลาง สบ.

View 9,579

STKC Anime

สาระน่ารู้เกี่ยวกับความรู้วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมในรูปแบบของการ์ตูนเอนิเมชั่น

View 80,878

ทั้งหมด: 48 รายการ (4 หน้า)